• Janusz Wyląg

Uwzględnienie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej

Sąd Najwyższy w Warszawie postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt V CSKP 89/21 uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną przez tutejszą kancelarię, uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi II instancji. Sąd Najwyższy w konkluzji swojego uzasadnienia stwierdził, że ustanowienie drogi koniecznej, powinno być tak przeprowadzone, by z jednej strony uwzględnić potrzeby nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi publicznej, a z drugiej strony spowodować jak najmniejsze obciążenie gruntów, przez które droga ma prowadzić. Innymi słowy ustanowienie drogi koniecznej powinno stanowić rachunek korzyści i strat wynikających z przeprowadzenia służebności w określonych sposób dla właścicieli nieruchomości władnącej i obciążonej - godząc interesy właścicieli tych nieruchomości w taki sposób by możliwe było jednoczesne wykorzystanie obu nieruchomości w możliwie najszerszym zakresie. W każdym przypadku wymagana jest ocena okoliczności konkretnej sprawy, które mogą wskazywać na potrzebę odstępstwa od ustalonych zasad. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie wyjaśniano również, że gdy brak dostępu do drogi publicznej jest następstwem czynności prawnej, zasada, iż ustanowienie służebności drogi koniecznej winno nastąpić po gruntach, które były przedmiotem tej czynności, nie ma charakteru bezwzględnego.6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie