top of page

Mediacja

MEDIACJA POZASĄDOWA

 

Zgodnie obecnie obowiązującym prawem mediację można prowadzić na podstawie umowy o mediację (mediacja pozasądowa) oraz postanowienia sądu kierującego strony do mediacji ( w toku sprawy sądowej).

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg sp.p. zajmuje się prowadzeniem w siedzibie Kancelarii mediacji  pozasądowych, prowadzonych przed wszczęciem sporu sądowego na podstawie prywatnej umowy strony o mediację, przy której sporządzeniu pomaga mediator.

Pierwsze spotkanie informacyjne na którym sporządzana jest umowa o mediację oraz ustalane są koszty i przedmiot postępowania mediacyjnego jest zawsze bezpłatne!

 

RODZAJE SPRAW

MEDIACJE W SPRAWACH CYWILNYCH, RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH

Są to przykładowo następujące sprawy:

- dotyczące własności czy posiadania nieruchomości,

- dotyczące podziału majątku między małżonkami w sprawach około rozwodowych,

- w zakresie spraw dotyczących działu spadku po zmarłym  członku rodziny,

- w zakresie naruszenie prawa własności intelektualnej,

- w zakresie umów ubezpieczeniowych,

- sprawy o zadośćuczynienie.

 

MEDIACJE GOSPODARCZE

Mediacja gospodarcza posiada w zasadzie wszystkie cechy mediacji cywilnej, z tym że jej przedmiotem są spory wynikłe z działalności gospodarczej a stronami są przedsiębiorcy.

W toku mediacji możliwe  są rozwiązania, których nie sposób osiągnąć w postępowaniu sądowym, np. wprowadzenie innego świadczenia zamiast tego, które wynika z umowy, ustalenia nowych zasad współpracy.

Zakończona ugodą mediacja gospodarcza pozwala stronom na zachowanie dotychczasowych relacji i kontynuowanie współpracy gospodarczej.

Są to przykładowo sprawy z zakresu:

- inwestycji budowlanych,

- czynów nieuczciwej konkurencji,

- wszelkiego rodzaju rozliczeń wynikających z działalności gospodarczej.

 

MEDIACJE RODZINNE

W obowiązującym systemie prawa rodzinnego możliwe jest jedynie orzeczenie rozwodu w drodze wyroku sądowego. Przedmiotem mediacji mogą być natomiast inne elementy wyroku rozwodowego lub inne sprawy rodzinne, np.:

- sprawy opieki nad wspólnymi dziećmi,

- ponoszenie kosztów utrzymania dzieci (w tym alimentów),

- sprawy dot. miejsca zamieszkania dzieci,

- wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej, w tym o kontakty,

- podziału majątku wspólnego małżonków,

- wzajemnych rozliczeń między małżonkami.

 

MEDIACJE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Służą pozasądowemu rozwiązaniu sporu między pracodawcą a pracownikiem i pozwalają często na kontynuowanie zatrudnienia po rozwiązaniu sporu i zachowanie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy.

Są to przykładowo sprawy:

- roszczeń ze stosunku pracy lub związane ze stosunkiem pracy,

- o ustalenie istnienia stosunku pracy,

- o odszkodowanie dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz o zadośćuczynienia z tytułu wypadków przy pracy.

 

CECH I ZALETY  MEDIACJI

- stosunkowo nieduże koszty mediacji- koszty mediacji są relatywnie nieduże w stosunku do kosztów i wydatków sądowych a całkowity koszt jest możliwy do ustalenia przed wszczęciem mediacji,

- wysoka skuteczność - mediacja przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji (w tym Europejski Tytuł Wykonawczy),

- szybkość postępowania mediacyjnego-postępowanie mediacyjne jest nieporównywalnie szybsze od postępowania sądowego. Postępowanie mediacyjne trwa do trzech miesięcy, ale w zależności od woli i zaangażowania stron nawet krócej,

- poufność- jedną z podstawowych zasad mediacji jest poufność. Tajność przebiegu mediacji jest chroniona prawnie a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa ( ma to duże znaczenie dla ochrony tajemnic handlowych czy wrażliwych spraw osobistych, rodzinnych),

- dobrowolność- mediacja jest dobrowolna, mediator obowiązany jest wstępie postępowania mediacyjnego do poinformowania stron, że mają prawo do odstąpienia od mediacji na każdym jej etapie,

- bezstronność i neutralność – mediator obowiązany jest zachować bezstronność i neutralność przy prowadzeniu mediacji, nie narzuca sposobu rozwiązania sporu i pozostaje neutralny wobec sposobu rozwiązania sporu przez jedną ze stron,  może natomiast zachęcać strony do wyrażenia stanowisk i opinii oraz do negocjowania formy zadośćuczynienia lub innych elementów ugody, oceni natomiast czy zawartemu porozumieniu będzie można nadać klauzulę wykonalności gdyby strony chciały zatwierdzić ugodę przed sądem,

- przejrzystość i efektywność- strony mogą otwarcie się wypowiadać w toku całego procesu mediacji a przebieg mediacji jest prosty i całkowicie odformalizowany. Mediacja oferuje olbrzymią ilość nieszablonowych rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem,

- komfort - spotkanie odbywa się na neutralnym gruncie a osoba mediatora pomaga wypracować ugodę zgodną z prawem i nadającą się do zatwierdzenia przez Sąd oraz pozostać w zgodzie w dalszych relacjach rodzinnych zawodowych czy biznesowych.

 

KOSZTY MEDIACJI W KANCELARII ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH WYLĄG SP.P.

Koszty mediacji pozasądowej określa prywatna umowa stron z mediatorem.

Pierwsze,  informacyjne  spotkanie w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawych Wyląg sp. p. jest zawsze bezpłatne !- na spotkaniu tym mediator udziela pełnej informacji dotyczącej sposobu i zasad prowadzenia mediacji oraz ustala stawkę za prowadzenie postępowania mediacyjnego oraz pomaga stronom w przygotowaniu umowy o mediację.

 

Koszty prowadzenia mediacji wynoszą:

- w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 3 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 300,00 zł i nie więcej niż 2000,00 zł za całość postępowania mediacyjnego.

- w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za całość postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 200,00 zł a za każde kolejne 100,00 zł łącznie nie więcej niż 1500,00 zł.

W indywidualnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest negocjowanie wynagrodzenia mediatora.

 

Kancelaria prowadzi mediacje pozasądową w oparciu o uchwalone w dniu 26 czerwca 2006 roku przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości  „Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora” oraz wprowadzony w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg sp.p.  „Regulamin prowadzenia mediacji pozasądowych”.

Umów się na wizytę telefonicznie pod numerem:
32 284 13 03   Tarnowskie Góry

795 016 884    Pszczyna

bottom of page