top of page
 • Zdjęcie autoraJanusz Wyląg

Wymagania zawodowe dotyczące radcy prawnego

Zaktualizowano: 24 maj 2022

Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Jego obowiązki obejmują w szczególności udzielanie konsultacji prawnych, wydawanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, a także pełnienie funkcji pomocnika lub obrońcy przed urzędami i sądami. Możliwość wykonywania tego zawodu mają osoby, które m.in. zdały egzamin radcowski i zostały wpisane na listę radców prawnych. Jak wygląda dokładna droga zawodowa radcy prawnego? Na to pytanie odpowiadamy w dalszej części niniejszego artykułu.


Kto może zostać radcą prawnym?


Wymagania zawodowe dotyczące radcy prawnego szczegółowo regulują przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2020.75 t.j.). Zgodnie z nimi na listę radców prawnych może zostać wpisana osoba, która:

 • ukończyła studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra bądź też ukończyła prawnicze studia zagraniczne, które zostały w Polsce uznane,

 • korzysta w pełni z praw publicznych,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,

 • odbyła w Polsce trzyletnią aplikację radcowską i złożyła egzamin radcowski – składający się z 5 pisemnych pytań z zakresu różnych dziedzin prawa.

Koniecznością odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego nie są objęte osoby, które:

 • uzyskały tytuł profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych,

 • przez co najmniej 3 lata zajmowały stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy albo wykonywały zawód komornika,

 • zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód adwokata, lub notariusza,

 • zajmowały stanowisko asesora sądowego przez co najmniej 2 lata,

 • zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1999 r., lub egzamin notarialny po dniu 22 kwietnia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez co najmniej 3 lata zajmowały stanowiska, które zostały wyszczególnione w art. 25 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r.

34 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page