top of page

Prawo Cywilne

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizyczny w następującym zakresie:

- sprawy o zapłatę,

- sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i ustalenie odpowiedzialności na przyszłość (w tym z wypadków komunikacyjnych)

- sprawy o ochronę dóbr osobistych,

- sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg nadzwyczajnych,

- postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, w tym udział w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości, wyjawienie majątku dłużnika,

prawo rzeczowe:

- sprawy o zasiedzenie (w tym o zasiedzenie współwłasności),

- sprawy o ochronę posiadania,

- sprawy o ustanowienie służebności,

- sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

prawo lokalowe:

- sprawy o eksmisję,

- sprawy o podwyżki czynszów,

- sprawy o ustalenia trwania stosunku najmu,

- sprawy odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego,

prawo bankowe:

- unieważnianie umów kredytowych w walutach obcych, stwierdzanie nieważności zapisów umownych, klauzul indeksacyjnych oraz denominacyjnych,

- pomoc w negocjowaniu umów kredytowych, sporządzaniu ugód pozasądowych, renegocjacji warunków kredytowych, 

- sprawy o unieważnienie klauzul waloryzacyjnych oraz innych zapisów w umowach z bankami, 

- reprezentujemy także Klientów w sporach z bankami z tytułu nienależytej wypłaty środków oraz prowadzimy sprawy przed Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich.

Umów się na wizytę telefonicznie pod numerem:
32 284 13 03   Tarnowskie Góry

795 016 884    Pszczyna

bottom of page