top of page

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na cele postępowania określone niniejsza umową i w zakresie objętym niniejsza umową na warunkach określonych w pkt. 2.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

a) Administratorem jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg spółka partnerska ul. Opolska 10/1,

42-600 Tarnowskie Góry.
b) Dane są niezbędne do wykonania niniejszej umowy, w tym do:
- przeprowadzenia postępowania określonego niniejszą umową,
- kontaktowania się z Państwem, w tym przy pomocy poczty elektronicznej, Poczty Polskiej oraz telefonicznie,

c) Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom w którymi współpracujemy w celu wykonania niniejszej umowy tj. Poczcie Polskiej S.A. w Warszawie (obsługa wysyłki korespondencji), hosting.pl,
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa (obsługa wysyłki korespondencji e-mail), Biuro Rachunkowym KONTO s.c. A. Krauze, I. Krauze w 42-605 Tarnowskie Góry, ul. St. Batorego 45 (obsługa księgowa kancelarii) oraz Tomasz Broczkowski COMP-LEX Usługi informatyczne, ul. Francuska 9b/6 42-612 Tarnowskie Góry (obsługa informatyczna komputerów kancelarii).

3.Zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantujemy Państwu możliwość:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania przetwarzanych przez nas danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- usunięcia przetwarzania danych, tzw. bycia zapomnianym,
- przeniesienia danych do innego administratora,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
- wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych.

4. Umowę na prowadzenie postępowania będącego przedmiotem niniejszej umowy zawierają Państwo dobrowolnie w związku z powyższym powierzenie kancelarii danych osobowych jest dobrowolne, co jest jednak warunkiem zawarcia niniejszej umowy.

5. Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy w tym okres przedawnienia roszczeń organów podatkowych.

bottom of page