top of page
  • Zdjęcie autoraJanusz Wyląg

Czy można odwołać darowiznę?

Zaktualizowano: 5 cze

Darowizna to bezpłatne świadczenie jednego podmiotu na rzecz drugiego – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zwykle darowizna powinna następować w formie aktu notarialnego, ale umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli świadczenie zostało spełnione (chyba, że ze względu na przedmiot darowizny musiała zostać zachowana).


Kiedy i jak można odwołać darowiznę?


Zgodnie z art. 895 Kodeksu cywilnego, darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.


Odwołanie już wykonanej darowizny jest możliwe tylko wtedy, gdy obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności – w terminie oku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego i pod warunkiem, że nie darczyńca nie przebaczył obdarowanemu. Przy stwierdzeniu przesłanek do odwołania wykonanej darowizny konieczny może być prawnik z Lublińca – chociażby pojęcie rażącej niewdzięczność stanowi klauzulę generalną, której doniosłość prawna nie jest oczywista w ramach dosłownego rozumienia tego sformułowania.

Warty przy tym zaznaczyć, że także spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności obdarowanego, ale tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy. Odwołanie darowizny zawsze następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.

84 wyświetlenia0 komentarzy

Comentários


bottom of page